Prawne FAQ‎ > ‎

Podstawowe informacje dla osób podejrzanych lub oskarżonych.

opublikowane: 5 lip 2015, 12:42 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 5 lip 2015, 12:43 ]
  • W obecnym stanie prawnym organy ścigania mają możliwość operacyjnej kontroli rozmów telefonicznych, korespondencji email, listowej, podsłuchiwania rozmów pomiędzy obrońcą, a osobą, która po popełnieniu lub w trakcie przestępstwa korzysta z pomocy prawnej - celem zlecenia usługi proszę o ograniczenie kontaktu telefonicznego, email lub listownego do ogólnego wskazania danych sprawy (sygnatura, dane organu prowadzącego postępowanie) - jeśli się toczy oraz umówienia osobistego spotkania.
  • Każdy podejrzany lub oskarżony ma prawo do odmowy składania wyjaśnień - przed kontaktem z adwokatem należy z tego prawa skorzystać.
  • Każdy świadek w postępowaniu karnym ma możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na każde zadane przez przesłuchującego pytanie na podstawie art. 183 k.p.k. Przesłuchujący nie może wymagać od świadka wyjaśnienia dlaczego korzysta z tego prawa. Odmowa odpowiedzi na każde z pytań z powołaniem się na art. 183 k.k. jest w pełni legalna i samo zachowanie polegające na odmowie nie stanowi zachowania bezprawnego, a tym bardziej jakiegokolwiek przestępstwa.
art. 183. kodeksu postępowania karnego
§ Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt II AKa 169/08
Sąd nie jest uprawniony do kontroli przesłanek wymienionych przepisie art. 183 § 1 k.p.k., ani nie może żądać od świadka wyjaśnienia, dlaczego chce on odmówić odpowiedzi. Nie można świadka obciążać ciężarem dowodzenia tych okoliczności, bo wypaczałoby to sens omawianego uprawnienia. Świadek nie może być postawiony w sytuacji przymusowej, w której miałby do wyboru jedynie świadome złożenie zeznań fałszywych bądź obciążenie siebie samego lub osoby najbliższej odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Uprawnienia z art. 183 § 1 k.p.k. nie są ustanowione w interesie oskarżonego, ale dla chronienia świadka przed taką konfliktową sytuacją.

  • Jakiekolwiek zapewnienia prowadzącego postępowanie, że tylko niezwłoczna współpraca z organami ścigania, która nie jest poprzedzona konsultacją z adwokatem, może prowadzić do braku odpowiedzialności, umniejszenia odpowiedzialności za przestępstwo - są nieprawdziwe.
  • Upoważnienie do obrony może być udzielone osobiście, należy wówczas podpisać następujące oświadczenie i złożyć do akt sprawy:
(miejscowości), (data) Pan/Pani (imię, nazwisko mocodawcy) udziela Panu/Pani (imię, nazwisko adwokata) adwokatowi upoważnienia do obrony w sprawie karnej, która obecnie prowadzona jest pod sygn. (sygnatura sprawy) przez (nazwa organu). (własnoręczny podpis).
  • Upoważnienie dla osoby pozbawionej wolności (zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej) może udzielić każdy - np. rodzina, znajomy, sąsiad, pracownik kancelarii adwokackiej.