Prawne FAQ


Informacje dla świadka

opublikowane: 24 kwi 2017, 05:01 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 24 kwi 2017, 07:52 ]

1. Czy mogę odmówić składania zeznań?

Pytanie, które zadaje mi automatycznie każda osoba wezwana jako świadek. Odpowiedź: świadek nie może odmówić zeznań z góry w całości. Świadek ma natomiast prawo do odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, w różnych procedurach regulują to różne przepisy:

art. 183. Kodeksu postępowania karnego
§ Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

art. 41 Kodeksu postponowania w sprawach o wykroczenia
§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, art. 178, art. 178a, art. 182, art. 183, art. 185-190, art. 191 § 1-2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego.

art. 113 Kodeksu karnego skarbowego
§ 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej.

art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.
§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

art. 106 ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(...)
§ 3. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.
§ 4. Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony.
§ 5. Do postępowania dowodowego, o którym mowa w § 3, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.


Ocena, czy coś świadkowi grozi, czy nie należy do niego i świadek może swobodnie dysponować powyższym uprawnieniem. Przysługuje ono w każdym postępowaniu

2. Jak przygotować się do zeznań?

Nie ma na to pytanie idealnej odpowiedzi - jeśli zamierzamy zeznawać wskazane jest na pewno przypomnieć sobie fakty dotyczące danej sprawy, przeglądnąć dostępne dokumenty. Zasadniczo podczas zeznań niemożna korzystać z notatek.

3. Czy trzeba uzyskać moja zgodę, na "zgłoszenie" mnie jako świadka?

Nie trzeba. W każdym postępowaniu strona może powołać świadka swobodnie, a jeśli dany organ, sąd uzna, że świadka przesłucha to świadek nie może na to nie wyrazić zgody.

4. Jak usprawiedliwić swoją nieobecność?

Co do zasady sposobem usprawiedliwienia w przypadku choroby jest zaświadczenie lekarza sądowego. Inne wypadki losowe usprawiedliwiamy stosownie do okoliczności - dokumentem, a nawet zeznaniami innego świadka.Podstawowe informacje o używaniu telefonów komórkowych, retencja danych

opublikowane: 24 sty 2016, 01:05 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 24 sty 2016, 01:05 ]

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne:
 • co do zasady każdy operator telekomunikacyjny, a zatem każdy świadczący usługi:
  • połączenia telefoniczne - stacjonarne, komórkowe
  • wiadomości sms, mms
  • każdy sposób dostępu do sieci Internet
 • przez okres 2 lat
 • gromadzi dane obejmujące:
  • numer indywidualny konkretnego urządzenia końcowego np. IMEI
  • numer karty wykorzystywanej do połączenia - np. karty SIM
  • miejsce z którego jest wykonywana każda łączność - w tym łączność bez połączenia np. sygnał, przesłanie wiadomości sms, przesłanie danych za pośrednictwem sieci Internet
  • miejsce logowania urządzenia - dane łączności BTS
 • dane te umożliwiają po fakcie, bez żadnego uprzedniego postanowienia sądu, czynności operacyjnej ustalić między innymi:
  • historię kart SIM w danym aparacie telefonicznym
  • historię danego aparatu telefonicznego
  • dane osób kontaktujących się, dane uprzednich użytkowników aparatów, karty SIM
  • miejsce położenia aparatów telefonicznych w relacji do innych urządzeń w momencie każdej interakcji aparatu z siecią

Podstawowe informacje dla osób podejrzanych lub oskarżonych.

opublikowane: 5 lip 2015, 12:42 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 5 lip 2015, 12:43 ]

 • W obecnym stanie prawnym organy ścigania mają możliwość operacyjnej kontroli rozmów telefonicznych, korespondencji email, listowej, podsłuchiwania rozmów pomiędzy obrońcą, a osobą, która po popełnieniu lub w trakcie przestępstwa korzysta z pomocy prawnej - celem zlecenia usługi proszę o ograniczenie kontaktu telefonicznego, email lub listownego do ogólnego wskazania danych sprawy (sygnatura, dane organu prowadzącego postępowanie) - jeśli się toczy oraz umówienia osobistego spotkania.
 • Każdy podejrzany lub oskarżony ma prawo do odmowy składania wyjaśnień - przed kontaktem z adwokatem należy z tego prawa skorzystać.
 • Każdy świadek w postępowaniu karnym ma możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi na każde zadane przez przesłuchującego pytanie na podstawie art. 183 k.p.k. Przesłuchujący nie może wymagać od świadka wyjaśnienia dlaczego korzysta z tego prawa. Odmowa odpowiedzi na każde z pytań z powołaniem się na art. 183 k.k. jest w pełni legalna i samo zachowanie polegające na odmowie nie stanowi zachowania bezprawnego, a tym bardziej jakiegokolwiek przestępstwa.
art. 183. kodeksu postępowania karnego
§ Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sygn. akt II AKa 169/08
Sąd nie jest uprawniony do kontroli przesłanek wymienionych przepisie art. 183 § 1 k.p.k., ani nie może żądać od świadka wyjaśnienia, dlaczego chce on odmówić odpowiedzi. Nie można świadka obciążać ciężarem dowodzenia tych okoliczności, bo wypaczałoby to sens omawianego uprawnienia. Świadek nie może być postawiony w sytuacji przymusowej, w której miałby do wyboru jedynie świadome złożenie zeznań fałszywych bądź obciążenie siebie samego lub osoby najbliższej odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Uprawnienia z art. 183 § 1 k.p.k. nie są ustanowione w interesie oskarżonego, ale dla chronienia świadka przed taką konfliktową sytuacją.

 • Jakiekolwiek zapewnienia prowadzącego postępowanie, że tylko niezwłoczna współpraca z organami ścigania, która nie jest poprzedzona konsultacją z adwokatem, może prowadzić do braku odpowiedzialności, umniejszenia odpowiedzialności za przestępstwo - są nieprawdziwe.
 • Upoważnienie do obrony może być udzielone osobiście, należy wówczas podpisać następujące oświadczenie i złożyć do akt sprawy:
(miejscowości), (data) Pan/Pani (imię, nazwisko mocodawcy) udziela Panu/Pani (imię, nazwisko adwokata) adwokatowi upoważnienia do obrony w sprawie karnej, która obecnie prowadzona jest pod sygn. (sygnatura sprawy) przez (nazwa organu). (własnoręczny podpis).
 • Upoważnienie dla osoby pozbawionej wolności (zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej) może udzielić każdy - np. rodzina, znajomy, sąsiad, pracownik kancelarii adwokackiej.

Co robić gdy jesteś uczestnikiem, sprawcą wypadku drogowego?

opublikowane: 5 lip 2015, 12:37 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 5 lip 2015, 12:43 ]

 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo: zejdź z jezdni, oznacza miejsce kolizji, opatrz obrażenia, które uniemożliwiają ci podejmowanie normalnych czynności.
 • Wezwij pomoc (112), udziel pomocy poszkodowanym.
 • Jeśli to możliwe – wykonaj fotokopie:
  • położenie pojazdów,
  • uszkodzenia pojazdów,
  • ślady hamowania,
  • dokumenty osób uczestniczących w kolizji, zwłaszcza polisa ubezpieczeniowa.
 • Zanotuj:
  • imię, nazwisko, stopień funkcjonariusza Policji, który przeprowadza czynność legitymowania z tobą,
  • dane jednostki Policji, która prowadzi czynności na miejscu zdarzenia,
  • dane umożliwiające kontakt z ewentualnymi świadkami zdarzenia.
 • Nie rozmawiaj o okolicznościach wypadku na miejscu wypadku z osobami postronnymi.
 • Nie przekazuj żadnych informacji funkcjonariuszom Policji.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów na miejscu wypadku.
 • Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym.

1-4 of 4