OBSŁUGA PRAWNA FIRM
 • umowy spółek, prowadzenie postępowań rejestracyjnych
 • projektowanie umów handlowych
 • dochodzenie należności przed sądem, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • porady z zakresu prawa podatkowego
 • bieżące doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej
PRAWO KARNE
 • obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe 
 • reprezentacja pokrzywdzonych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach karnych 
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
PODATKI
 • optymalizacja podatkowa
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
 • zakładanie spółek zagranicznych
UPADŁOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • zgłoszenia wierzytelności, monitoring stanu postępowania, nadzór na syndykiem
 • upadłość osób fizycznych, postępowania oddłużeniowe
 • doradztwo w zakresie upadłości podmiotów gospodarczych - spółek, wnioski o upadłość, przygotowanie upadłości
ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA
 • odszkodowania udziałowców i akcjonariuszy
 • dochodzenie roszczeń za błędy medyczne
 • dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone w wypadkach drogowych
 • roszczenia o odszkodowanie za niewykonanie umowy
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • sporządzanie dokumentacji przetargowej
 • reprezentacja oferenta w postępowaniu
 • sporządzanie pism w postępowaniu przetargowym
 • skargi do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja
PRAWO CYWILNE
 • projekty i analiza umów
 • dochodzenie należności przed sądem
 • porady prawne
 • sprawy egzekucyjne
 • analiza podatkowych konsekwencji danej umowy
PRAWO RODZINNE, SPADKOWE
 • rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi
 • spadki, podziały majątku
 • postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
 • sprawy egzekucyjne w tym sprawy o przymuszenie do realizacji kontaktu
NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, firmy
 • projektowanie, analiza umów kupna-sprzedaży, pożyczki, leasingu
 • pośrednictwo i reprezentacja przy zakupie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców
 • analiza operatów szacunkowych
PRAWO IT
 • projekty i analiza umów
 • zagadnienia własności intelektualnej
 • e-commerce
 • spory domenowe
 • zagadnienia świadczenia usługi transgranicznych