Aktualności‎ > ‎

Upadłość konsumencka

opublikowane: 18 kwi 2016, 00:31 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 18 kwi 2016, 00:31 ]
Upadłość konsumencka jest sposobem na wyjście z zadłużenia, które nie jest realne do spłaty w dającym się określić horyzoncie czasowym. Jest to także forma pomocy dla osób, które z przyczyn losowych utraciły możliwość regulowania swoich zobowiązań.

art. 491^4 ustawy Prawo upadłościowe

1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie

2) to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

3) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491^20,

4) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

5) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.