Aktualności‎ > ‎

Skarga na przewlekłość.

opublikowane: 5 sty 2015, 04:15 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 5 sty 2015, 04:15 ]
Sposobem zwalczania nieuzasadnionej przewlekłości postępowania sądowego lub przygotowawczego jest wniesienie tzw. skargi na przewlekłość. 


Kto może wnieść skargę?

art. 3
Uprawnionym do wniesienia skargi jest: 
 1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - strona
 2) w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - strona
 3) w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - strona lub wnioskodawca
 4) w postępowaniu karnym - strona oraz pokrzywdzony, nawet jeśli nie jest stroną
 5) w postępowaniu cywilnym - strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania; 
 6) w postępowaniu sądowo-administracyjnym - skarżący oraz uczestnik postępowania na prawach strony; 
 7) w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca swoje uprawnienia w tym postępowaniu.

Gdzie wnieść skargę?

art. 5
1. Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie
2. Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie.
3. Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego wnosi się do sądu, o którym mowa w art. 4 ust. 4. 
4.Skargę dotyczącą przewlekłości postępowania przygotowawczego wnosi się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie.

Co można uzyskać?


art. 12
1. Skargę niezasadną sąd oddala. 
2. Uwzględniając skargę, sąd stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.
3. Na żądanie skarżącego lub z urzędu sąd zaleca podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty albo przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie zaleceń jest oczywiście zbędne. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.
4. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2.000 złotych do 20.000 złotych.

Ile kosztuje skarga?


art. 17
1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych.
2. Jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie; jeżeli została uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze. 
3. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę.