Aktualności‎ > ‎

Odsetki ustawowe, maksymalne odsetki umowne.

opublikowane: 8 gru 2014, 00:43 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 8 gru 2014, 00:43 ]
Kwestię odsetek od należności pieniężnych reguluje:

Art. 359 Kodeksu cywilnego

§ 1 Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2 Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

§ 2(1) Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

§ 2(2) Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

§ 2(3) Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

§ 3 Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Wysokość odsetek ustawowych reguluje: rozporządzenie Rady Ministrów.
Stopa kredytu lombardowego NBP wynika z kolei z uchwał Rady Polityki Pieniężnej.

Od 9 października 2014 r. istnieje pierwszy raz w historii sytuacja gdy czterokrotność stopy lombardowej (4 x 3% = 12%) jest niższa niż wysokość odsetek ustawowych (13%). Powoduje to szereg konsekwencji, w szczególności dla pożyczkodawców.