Aktualności‎ > ‎

Kwota "wolna" od egzekucji - rachunek bankowy

opublikowane: 13 maj 2014, 04:40 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 13 maj 2014, 04:40 ]
Kwestię ograniczenia egzekucji komorniczej z rachunku bankowego reguluje art. 54 prawa bankowego stanowiący:


Art. 54
1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

W ustaleniu powyższej kwoty posłużyć należy się wskaźnikiem dostępnym na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. W dniu pisania tych słów kwota "wolna: od egzekucji z rachunku bankowego wynosi: 12 052,14 zł.