Aktualności‎ > ‎

Jak uchylić prawomocny mandat?

opublikowane: 18 maj 2014, 23:14 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 18 maj 2014, 23:14 ]
Postępowanie mandatowe regulują art. 95 - 102 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uchylenie mandatu możliwe jest tylko w przypadku mandatu prawomocnego to jest gotówkowego, kredytowanego od momentu ich przyjęcia, a zaocznego po ich uiszczeniu grzywny.
 
Procedurę uchylenia reguluje:

Art. 101. 

§ 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.

§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.