Aktualności‎ > ‎

Dzień zwolnienia z zakładu karnego.

opublikowane: 19 gru 2014, 00:19 przez Krzysztof Dyl   [ zaktualizowane 19 gru 2014, 07:02 ]
Dla osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych istotne jest na jakich zasadach dochodzi do obliczenia i wyznaczenia dokładnego momentu zwolnienia z placówki penitencjarnej. Kwestię tę reguluje:
§ 118
1. Zwolnienie osadzonego z jednostki penitencjarnej następuje w dniu:

1) w którym upływa termin stosowania tymczasowego aresztowania;
2) w którym upływa termin końca kary lub środka przymusu;
3) poprzedzającym termin końca kary lub środka przymusu, jeżeli termin ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy; jako termin zwolnienia odnotowywany w dokumentacji przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło faktyczne zwolnienie;
4) wpływu do jednostki penitencjarnej, w której osadzony przebywa, dokumentów skutkujących zwolnieniem, chyba że określono w nich późniejszy dzień zwolnienia, z tym że jeżeli przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy, przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie następuje nie wcześniej niż o godz. 14:00, chyba że:

1) w postanowieniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania określono godzinę jego upływu - w takim wypadku zwolnienie następuje o godzinie określonej w postanowieniu;
2) wpłynęło powiadomienie, że tymczasowe aresztowanie nie będzie przedłużone lub że wydane zostało postanowienie o odmowie przedłużenia tymczasowego aresztowania albo o uchyleniu postanowienia przedłużającego tymczasowe aresztowanie.

3. W wypadku gdy zwolnienie z jednostki penitencjarnej odbywa się po godzinach pracy lub dyżuru funkcjonariuszy lub pracowników działu ewidencji, realizuje je, w zakresie ustalonym przez dyrektora, dowódca zmiany.