Jak uzyskać pomoc prawną?


 • Jeśli pomoc prawna ma dotyczyć sprawy karnej, w której jesteś oskarżonym proszę zapoznaj się z tą informacją.
 • Zgromadź dokumenty związane ze sprawą, zeskanuj je i prześlij na adres email lub dostarcz kopię do kancelarii.
 • W zwrotnej wiadomości otrzymasz czas analizy danej sprawy, a następnie sugestię jakie czynności należy podjąć i jego wiążą się z nimi wydatki oraz proponowane przez kancelarię wynagrodzenie. Wstępna analiza sprawy ma na celu jedynie uzyskanie danych niezbędnych do przygotowania wyceny usługi oraz ustalenia jej zakresu.
 • Po sporządzeniu pisemnej umowy i udzieleniu niezbędnych pełnomocnictw przystępujemy do działania.


Zakres świadczonych usług


OBSŁUGA PRAWNA FIRM
 • umowy spółek, prowadzenie postępowań rejestracyjnych
 • projektowanie umów handlowych
 • dochodzenie należności przed sądem, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
 • porady z zakresu prawa podatkowego
 • bieżące doradztwo prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej
PRAWO KARNE
 • obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe 
 • reprezentacja pokrzywdzonych, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w sprawach karnych 
 • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
LEGAL SERVICES FOR FOREIGNERS
PODATKI
 • optymalizacja podatkowa
 • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe
UPADŁOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • zgłoszenia wierzytelności, monitoring stanu postępowania, nadzór na syndykiem
 • upadłość osób fizycznych, postępowania oddłużeniowe
 • doradztwo w zakresie upadłości podmiotów gospodarczych - spółek, wnioski o upadłość, przygotowanie upadłości
ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIA
 • dochodzenie roszczeń za błędy medyczne
 • dochodzenie roszczeń za szkody wyrządzone w wypadkach drogowych
 • roszczenia o odszkodowanie za niewykonanie umowy
PRAWO CYWILNE
 • projekty i analiza umów
 • dochodzenie należności przed sądem
 • porady prawne
 • sprawy egzekucyjne
 • analiza podatkowych konsekwencji danej umowy
PRAWO RODZINNE, SPADKOWE
 • rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi
 • spadki, podziały majątku
 • postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
 • sprawy egzekucyjne w tym sprawy o przymuszenie do realizacji kontaktu
NIERUCHOMOŚCI, INWESTYCJE
 • analiza stanu prawnego nieruchomości, firmy
 • projektowanie, analiza umów kupna-sprzedaży, pożyczki, leasingu
 • pośrednictwo i reprezentacja przy zakupie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców
 • weryfikacja zagadnień podatkowych
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i polubownej
 • zarząd nieruchomościami
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa budowlanego